Mogelijke nevenactiviteiten Nederlandse visserijsector

Voor u ligt een onderzoek naar de nevenactiviteiten die vissers in de landen om ons heen beoefenen om de economische basis van hun onderneming te versterken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Sustainovate Inc., in opdracht van InnovatieNetwerk. Hierbij is de keuze gemaakt om te kijken naar Denemarken en vooral naar Noorwegen, omdat de Noorse visserijsector op dit punt veel initiatie- ven ontplooit.

Dit rapport is een follow-up van een eerder onderzoek naar mogelijke alternatieve inkomstenbronnen voor de Nederlandse vissers, dat in opdracht van InnovatieNetwerk is uitgevoerd in 2009 (rapport “marktkansen voor de multipurpose maritiem ondernemer”). Hierin kwamen enkele potentiële markten naar voren, maar kwam het aspect van zee- en visonderzoek nauwelijks aan bod. Door recente overheids- bezuinigingen op marien onderzoek en een toenemende behoefte aan mariene informatie, groeit de bewustwording van schippers over de waarde van hun zeekennis en mogelijkheid tot verstrekken van informatie. Het bovenstaande verklaart waarom dit rapport zich vooral richt op ‘marien onderzoek’ als veelbelovende nevenactiviteit voor de visserij.

De vraag is hoe groot de andere markten zijn, nu en in de toekomst, en hoe de visserijsector daarop kan inspelen. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe competenties en investeringen aan boord. Samenwerking is belangrijk om de visserijsector te positio- neren als aantrekkelijke aanbieder, maar ook om onderhandelings- kracht te creëren ten opzichte van de klanten.
Wij hopen dat dit rapport vissers en andere belanghebbenden op de Noordzee stof tot nadenken geeft.

Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk.